PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže  ili nadzire trgovačko društvo ČISTOĆA POVLJANA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu  ČISTOĆA POVLJANA d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pismenim putem na adresu: ČISTOĆA POVLJANA d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 13/A, 23249 Povljana
  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje svakim radnim danom u redovnom radnom vremenom sa strankama u prostorijama Društva ili telefonski na broj 023 692 717, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji,  stvarni materijalni troškovi će se naplaćivati prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, 141/2022).

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro račun broj HR3023600001103102551 po ispostavljenom računu.

Zakoni, zahtjevi, odluke te kriteriji koje možete preuzeti: